Aktuality

Finančná podpora klubom a hráčom - mládež

Na návrh Komisie mládeže schválil VV BSTZ finančnú podporu klubom pracujúcim s mládežou (v prílohe). Žiadam príslušné kluby, aby vystavili faktúru na BSTZ na zaslanie dotácie s nasledovným znením "Fakturujeme Vám časť nákladov spojených s tréningovým procesom mládeže vo výške .... EUR".

Kluby zašlú faktúru a hráči (klubov, ktoré nespĺňajú podmienku pre dotáciu a ktorým bude podpora vyplatená priamo) zašlú svoj IBAN na emailovú adresu freund@bstz.sk do 15.8.2023.