ŠTK

Zápisnice ŠTK

 

 
 
 
Krajský stolnotenisový zväz Bratislava – BSTZ – Černockého 6, Bratislava

Rozpis majstrovských súťaží riadených VV BSTZ pre súťažný ročník 2016/2017

Všetky pravidlá súťaží riadených BSTZ, ktoré nie sú upravené týmto rozpisom sa riadia
súborom predpisov SSTZ.
 

1. Riadenie súťaží
Vypísané súťaže riadi VV BSTZ prostredníctvom svojej športovo technickej komisie / ŠTK /. Prihlášky do súťaží je potrebné zaslať najneskôr do 31.7.2016

2. Predpis
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, ustanovení súťažného poriadku SSTZ a tohto rozpisu majstrovských súťaží
 
3. Vekové kategórie
dorast nar. 1999 a mladší
staršie žiactvo nar. 2002 a mladší
mladšie žiactvo nar. 2004 a mladší
najmladšie žiactvo nar. 2006 a mladší
dospelí

4. Súťaže
dospelí: 2. liga muži 12 družstiev
3. liga muži 12 družstiev
4. liga muži 12 družstiev
5. liga muži 12 družstiev
6. liga muži 13 družstiev
7. liga muži 13 družstiev
8. liga muži 14 družstiev - podľa počtu prihlásených
mládež:
Mládežnícke súťaže budú vypísané po obdržaní prihlášok. Vo všetkých vekových kategóriách sa budú hrať mládežnícke stretnutia takým systémom, ako sa hrajú MSR v jednotlivých vekových kategóriách. Vekové kategórie - DOR, Sž, Mž. V kategórii DOR po dohode s TT krajom.

5. Usporiadateľ
Povinnosť usporiadateľa jednotlivých stretnutí má oddiel / klub /, ktorý bude uvedený vo vyžrebovaní príslušnej súťaži na prvom mieste. Usporiadateľ (domáce družstvo) má okrem povinností podľa súťažného poriadku SSTZ aj povinnosť poskytnúť na požiadanie ktoréhokoľvek družstva technické prostriedky na kontrolu správneho nastavenia sieťky, vrátane záťažovej mierky.

6. Rozhodcovia
Každý klub štartujúci v súťažiach BSTZ je povinný disponovať rozhodcom minimálne C – licencie pre každé prihlásené družstvo, ktorí nemusia byť členom klubu / oddielu, .... / , ale sú ochotní rozhodovať ich stretnutia. Mená rozhodcov, ktorí budú rozhodovať domáce stretnutia, uvedie klub, oddiel v prihláške do súťaže.

7. Miesto
Stretnutia dospelých sa hrajú v miestnostiach usporiadateľa zverejnených pred začiatkom súťaží. Hracie dni pondelok – piatok, začiatok 17,30 až 18,30 hod. Mládežnícke stretnutia budú upresnené po rozhodnutí o systéme súťaží (dlhodobo alebo turnajovo) a po prípadnej dohode s TT krajom

8. Loptičky
Trojhviezdičkové schválené ITTF – plastové. Loptičky zabezpečí vždy domáce družstvo. Celé stretnutie sa musí odohrať s jedným typom loptičiek. Na požiadanie hostí kedykoľvek pred stretnutím je domáce družstvo povinné oznámiť súperovi presnú značku a typ trojhviezdičkovej loptičky s ktorou sa stretnutie odohrá.

10. Hrací systém
4-členné družstvá, hrá sa 18 zápasov. Zápas sa hrá na tri víťazné sety. „ WO „ sa
počíta do úspešnosti „ + „ aj „ – „ .
Bodovanie : 3 – za výhru
2 – za remízu
1 – za prehru
0 – za kontumáciu
Domáci oddiel má „A,B,C,D“ hosťujúci oddiel má „X,Y,Z,U“
 
11. Zostava družstva a striedanie
Do zostavy družstva možno zapísať pred stretnutím alebo počas stretnutia v rámci striedania len takého hráča zo súpisky družstva, ktorý je prítomný v hracej miestnosti. Striedať možno v zmysle súťažného poriadku SSTZ jedného hráča po odohratí štvorhier a prvého kola dvojhier. Pre ligové súťaže BSTZ sa pravidlo o striedaní nad rámec súťažného poriadku SSTZ ďalej upravuje nasledovne:
Po dosiahnutí desiateho bodu môžu striedať ďalší hráči zo súpisky tak, aby celkový počet striedajúcich v stretnutí nepresiahol 1 + 3 / okrem štvorhier/, t.j. 1 hráč do desiateho bodu, po dosiahnutí desiateho bodu sa môžu vystriedať traja hráči, ak sa pred tým už striedalo, alebo štyria, ak sa nestriedalo pred 10 bodom. Hráč, ktorý striedal, nemôže byť ďalej striedaný, ani hráč, ktorý bol vystriedaný už nemôže neskôr striedať. Striedať možno po prvom kole dvojhier kedykoľvek, striedanie v príslušnom kole nemusí byť ohlásené pred začiatkom kola, musí byť ohlásené pred začiatkom príslušného zápasu. Za striedanie sa nepovažuje ak v prvom kole dvojhier nastúpia iní hráči ako vo štvorhrách. Všetky zápasy stretnutia, v ktorých sa porušia akýmkoľvek spôsobom pravidlá o striedaní budú kontumované v prospech súpera.

12. Postupy a zostupy
Postupy:
2. liga víťaz do baráže o postup do prvej ligy
3. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 2. ligy
4. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 3. ligy
5. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 4. ligy
6. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 5. ligy
7. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 6. ligy
8. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 7. ligy
Zostupy:
Po zohľadnení prípadného zostupu družstiev BA kraja z celoslovenských súťaží (extra a prvá liga) a po zohľadnení počtu štartujúcich družstiev v jednotlivých ligách z každej ligy zostúpi toľko družstiev, aby bol počet družstiev s právom štartu v jednotlivých ligách 12 okrem poslednej ligy. Následne sa pri rozpise súťaže na nasledovný ročník 2017/2018 počet družstiev v posledných troch ligách aj s ohľadom na počet prihlásených družstiev do poslednej ligy upraví tak, aby sa počet družstiev v jednotlivých ligách pohyboval od 10 do 14, pričom sa bude preferovať počet 12. V prípade, že z titulu postupu víťaza II. ligy BSTZ do I. ligy je potrebné doplniť súťaž (i. ligu) o jedno družstvo, postupuje sa rovnako ako keby išlo o doplnenie súťaže podľa článku 17 - doplnenie súťaží.
 
13. Nahlasovanie výsledkov a zasielanie zápisov
 
Vedúci družstva, alebo ním poverená osoba je povinná do 2 hodín po ukončení stretnutia zaslať na určenú e-mailovú adresu fotokópiu zápisu zo stretnutia na ktorej sú všetky potrebné náležitosti vrátane podpisov vedúcich družstiev a rozhodcu stretnutia. Týmto sa považuje výsledok za nahlásený a zápis za zaslaný. Elektronická forma zaslaného zápisu musí byť PDF, alebo ľubovoľný bitmapový súbor (jpg, tif, bmp a pod.). Zaslanie formou MMS je neprípustné. Zaslanie zápisu v elektronickej forme nezbavuje družstvo povinnosti odovzdať originály zápisov predsedovi ŠTK do ukončenia sezóny. V prípade že ŠTK si originál zápisu vyžiada skôr, domáce družstvo je povinné zaslať zápis bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň po doručení výzvy. Ak nie je možné zaslať fotokópiu zápisu do 2 hodín po stretnutí, musí domáce družstvo zaslať najbližší pracovný deň buď originál zápisu poštou, alebo fotokópiu e-mailom. V takom prípade však musí do 2 hodín po stretnutí zaslať jeho výsledok buď na určenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo formou SMS. E-mailová správa musí obsahovať názov ligy, družstvá a výsledok. Tvar SMS je: x. liga družstvo A : družstvo B, Body A:body B.

Určené číslo na zaslanie SMS je : 0904 689 585
e-mailová adresa pre zaslanie fotokópie zápisu je jednotná pre všetky ligy :
cibula@bzst.sk

14. Súpisky
Súpisky sa tvoria v zmysle súťažného poriadku SSTZ s nasledovnými
upresneniami:
Pre tvorbu súpisiek sa použije schválený koncosezónny rebríček BSTZ. V súťažiach dospelých môžu hrať za mužov aj ženy, ktoré budú na súpiske umiestnené tak, ako to zodpovedá ich rebríčkovému postaveniu v BSTZ rebríčku. Na súpiske dospelých môže byť ľubovoľný počet žien a takisto na stretnutie môže nastúpiť ľubovoľný počet žien. Ak klub - oddiel chce na súpisku zaradiť hráča/hráčku, ktorý/á nie je vedený/á v rebríčku BSTZ, ale je v rebríčku SSTZ alebo v inom krajskom rebríčku, je povinný požiadať klasifikačnú komisiu vopred o zaradenie takéhoto hráča/čky. Ak je žena v SR rebríčku žien do 50. miesta a zároveň je v základe extraligy žien, nemôže byť na súpiske III. alebo nižšej BSTZ ligy. Toto neplatí pre mládež do 18 rokov.

15. Predpísané doklady
Vedúci družstva predkladá pred stretnutím predpísané doklady (súpiska družstva, registračné preukazy) podľa čl. 4.3.7.7. súťažného poriadku SSTZ. Je možné predložiť aj fotokópie uvedených dokladov overené ŠTK BSTZ. Nepredloženie súpisky má za následok kontumačnú prehru družstva, ktoré súpisku nepredložilo. Nepredloženie registračného preukazu má za následok, že hráč, ktorého registračný preukaz nebol predložený nemôže v stretnutí hrať.

16. Čakacia doba
Čakacia doba je 20 minút. Ak sa na stretnutie do konca čakacej doby nedostaví domáce družstvo, prehrá kontumačne. Ak sa do konca čakacej doby nedostaví hosťujúce družstvo, domáci čakajú do uplynutia jednej hodiny od stanoveného začiatku stretnutia. Následne platia nasledovné zásady: ak sa hostia nedostavili z vlastnej viny, stretnutie sa nehrá a hostia prehrali kontumačne. Ak sa hostia dostavia do jednej hodiny od stanoveného začiatku stretnutia a meškajú viac ako 20 minút nie z vlastnej viny, stretnutie sa odohrá v prípade, že do zápisu čestne prehlásia, že meškajú nie z vlastnej viny a v prípade, že to umožňuje prenájom hracej miestnosti. V prípade, že prenájom miestnosti neumožní odohrať stretnutie, stretnutie sa nezačne a o odohratí stretnutia rozhodne ŠTK. Aj v prípade, že stretnutie sa odohrá, o opodstatnenosti meškania z nevlastnej viny rozhodne následne ŠTK. Ak sa hosťujúce družstvo nedostaví ani do jednej hodiny od stanoveného začiatku stretnutia, prehrá kontumačne. V prípade, že sa hosťujúce alebo domáce družstvo nedostavilo na stretnutie ani po uplynutí čakacej doby resp. v prípade hosťujúceho družstva do jednej hodiny, a to zásahom vyššej moci a upovedomí o tom ŠTK do troch dní, o výsledku stretnutia resp. jeho opakovaní rozhodne ŠTK.

17. Doplnenie súťaží
Ak sa do vypísanej súťaže neprihlási družstvo s právom štartu, súťaž sa doplní nasledovne: najprv sa doplní súťaž vypadávajúcimi družstvami okrem posledného a to v poradí, ako skončili v koncosezónnej tabuľke. Ak doplnenie nestačí, doplní sa ďalšími družstvami v poradí za postupujúcimi z nižšej súťažnej triedy. Pre súťaže BSTZ neplatia články 4.3.3.2.7. a 4.3.3.2.8. súťažného poriadku SSTZ
 
18. Predohratie a odloženie stretnutí
Odložiť stretnutie na neskorší termín nie je dovolené s výnimkou prípadov zásahu vyššej moci v tak krátkom čase od plánovaného termínu stretnutia, že nie je možné zabezpečiť predohratie. O oprávnenosti odložiť stretnutie rozhodne ŠTK. Predohratie je možné len na základe dohody obidvoch družstiev minimálne 48 hodín pre termínom stretnutia o čom musí byť upovedomený predseda ŠTK obidvomi družstvami. Ak k dohode nedôjde a jedno z družstiev má závažný a oprávnený dôvod požadovať o predohratie, o termíne predohrávky rozhodne ŠTK a takto stanovený termín je pre obidve družstvá záväzný. Termín predohrávky zverejní ŠTK bezodkladne na internete.

19. Pokuty a poplatky
Nezaslanie výsledku stretnutia do 2 hodín po ukončení stretnutia V zmysle článku 13: 5,00 €
Nenastúpenie na stretnutie, kontumácia: 30,00 €
Neodohratie stretnutia a vypísanie zápisu s výsledkom (ako keby sa hralo) a jeho zaslanie na BSTZ ( okrem vypísania s uvedením nenastúpenia súpera): 50,00 €
V tomto prípade platí pokuta pre obidve družstvá a zároveň sa udeľuje podmienečné vylúčenie oboch družstiev zo súťaže. V prípade opakovania priestupku, vylúčenie príslušného družstva zo všetkých súťaží riadených BSTZ.
Podanie protestu, odvolania: 20,00 €
Napísanie do zostavy hráča, ktorý nie je prítomný v hale: 30,00 €
ŠTK má právo tento rozpis upraviť po vypísaní súťaže len v prípade ak sa zmenia niektoré predpisy alebo smernice SSTZ
 
A.Cibula
V Bratislave predseda ŠTK a riadiaci súťaží BSTZ