Rokovací poriadok

schválené 28.3.2009, upravené 25.5.2016

Rokovací poriadok občianskeho združenia Bratislavský stolnotenisový zväz (ďalej len BSTZ)

1. Úvod

Vzhľadom na pomerne zložitú štruktúru BSTZ vydáva BSTZ nasledovný rokovací poriadok.

2. Rokovanie konferencie

Delegátmi konferencie s hlasovacím právom sú osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov:

 • všetci členovia výkonného výboru a revíznej komisie
 • všetci členovia BSTZ – fyzické osoby -
 • delegáti – zástupcovia právnických osôb – členov BSTZ, pričom:
  • o klub, oddiel, družstvo, člen BSTZ, ktorý v danom súťažnom ročníku neprihlásil žiadne družstvo do dlhodobých súťaží riadených BSTZ alebo SSTZ má právo vyslať jedného delegáta s jedným platným hlasom
  • o klub, oddiel, družstvo, ktorý prihlásil do dlhodobých súťaží riadených BSTZ alebo SSTZ jedno alebo viac družstiev okrem žiackych, má právo vyslať za každé dve (resp. začaté dve) družstvá jedného delegáta s jedným hlasom. Napr. za jedno alebo dve družstvá – jeden delegát, za tri alebo štyri družstvá – dvaja delegáti, za 5 alebo 6 družstiev traja delegáti atď. Ak sa delegát preukáže poverením zastupovať iného delegáta toho istého klubu, má právo zaňho hlasovať, pričom platia nasledovné pravidlá:
   • Ak je na rokovaní prítomný štatutár klubu, môže zastupovať ktoréhokoľvek neprítomného delegáta klubu ktorého je štatutárom a to aj bez písomného poverenia 
   • Ak nie je na rokovaní prítomný ako delegát štatutárny zástupca klubu, môže neprítomných delegátov toho istého klubu zastupovať osoba, ktorá predloží písomné poverenie zastupovať neprítomných delegátov. Písomné poverenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom klubu. Takýmto spôsobom môže zastupovať neprítomného delegáta len člen toho istého klubu. Zastupovanie osobou, ktorá nie je členom klubu z ktorého je aj neprítomný delegát nie je povolené. schválené 28.3.2009, upravené 25.5.2016 2
 • ak je člen výkonného výboru alebo člen revíznej komisie zároveň delegátom za člena – právnickú osobu, v takom prípade má dva hlasy
 • Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Konferencia musí na začiatku rokovania schváliť program konferencie a zvoliť:
  • - predsedajúceho konferencie
  • - zapisovateľa
  • - overovateľa zápisu
  • - sčitovateľa hlasov
  • - návrhovú komisiu

Konferencia prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. V prípade rovnosti hlasov má predsedajúci konferencie o jeden hlas viac a v takom prípade sa nesmie zdržať hlasovania. Počas prerokovávania jednotlivých bodov programu sa zachová nasledovný postup:

 • predsedajúci oboznámi delegátov s obsahom prerokovávaného bodu, alebo k tomu vyzve určenú osobu
 • následne otvorí k tomuto bodu diskusiu. Počas diskusie sú delegáti povinní vyjadrovať sa stručne a vecne a len k prerokovávanej téme. Predsedajúci má právo odobrať diskutujúcemu slovo, ak nehovorí k danej téme, ak sa správa arogante a urážlivo voči ostatným delegátom alebo ak je jeho príspevok neúmerne dlhý a nekonštruktívny
 • každý delegát má právo minimálne na jeden príspevok k danej téme ak o to požiada a takisto má právo reagovať na príspevky ostatných delegátov. Jeden diskusný príspevok nesmie trvať viac ako tri minúty. V odôvodnených prípadoch, ak to je na prospech veci, môže predsedajúci udeliť slovo delegátovi aj na dlhšiu dobu.

Návrhová komisia po prerokovaní každého bodu predloží text navrhovaného uznesenia a predsedajúci nechá o tomto návrhu hlasovať. Po prerokovaní všetkých bodov návrhová komisia ešte raz prečíta definitívne znenie jednotlivých uznesení. Ak niektorý z delegátov požiada upresniť dodatočne text niektorého z uznesení, môže to byť len za účelom zlepšenia jednoznačnosti, zrozumiteľnosti a jednoduchého výkladu uznesenia. Nemôže sa už meniť zmysel uznesenia s výnimkou, že požiada o hlasovanie za účelom obnoviť rokovanie o znení uznesenia. Na otvorenie schválené 28.3.2009, upravené 25.5.2016 3 už prijatého uznesenia je v takomto prípade potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných delegátov. Z rokovania konferencie sa do 5 dní vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše predsedajúci, zapisovateľ a overovateľ.

3. Rokovanie výkonného výboru a ŠTK

Výkonný výbor alebo ŠTK sú uznášania schopné ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rokovanie VV a ŠTK vedie ich predseda. Predkladá na schválenie program zasadnutia a poveruje jedného z členov vyhotovením zápisu z rokovania. Uznesenia výkonného výboru a ŠTK sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných. V prípade rovnosti hlasov má predseda dva hlasy, pričom sa v takomto prípade nesmie zdržať hlasovania. Z rokovaní VV a ŠTK sa do 5 dní vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše predseda a zapisovateľ