Stanovy

STANOVY

Občianskeho združenia

Bratislavský stolnotenisový zväz

(oficiálna skratka BSTZ)

 

Preambula

 

Vychádzajúc zo skutočnosti, že finančné dotácie na zabezpečenie športových aktivít detí, mládeže, ale aj dospelých poskytované zo štátneho rozpočtu nepostačujú pre dostatočne široký rozvoj športu, vzniká potreba aktivizácie vrstiev obyvateľstva a právnických osôb, ktoré sú ochotné a schopné svojimi dobrovoľnými príspevkami proces rozvoja športu zveľaďovať.

 

Čl. I.

Názov združenia

 

Názov združenia je : Bratislavský stolnotenisový zväz

 

Čl. II.

Sídlo BSTZ

 

Sídlom občianskeho združenia Bratislavský stolnotenisový zväz (ďalej len BSTZ) je Černockého 6, 831 53 Bratislava

 

Čl. III.

Ciele BSTZ

 

BSTZ je dobrovoľné združenie občanov, právnických a fyzických osôb, inštitúcií a spolkov, ktorí majú záujem o rozvoj telovýchovy detí, mládeže a dospelých, najmä v oblasti stolného tenisu.

Činnosť BSTZ sa zameriava najmä na :

a/ organizáciu športových aktivít detí, mládeže a dospelých so zameraním najmä na stolný tenis

b/ zlepšenie materiálnych a finančných podmienok športovo – výchovného procesu detí, mládeže a dospelých

c/ podporu rozvoja stolného tenisu detí, mládeže a dospelých

d/ zvyšovanie odbornosti dobrovoľných pracovníkov združenia, najmä v oblasti výchovy trénerov mládeže, rozhodcov a riadiacich pracovníkov v oblasti stolného tenisu

e/ spolupráca s inými združeniami s podobným zameraním, najmä úzka spolupráca so Slovenským stolnotenisovým zväzom, koordinácia súťaží dospelých, detí a mládeže s týmto subjektom, alebo jeho nástupcom.

 

Čl. IV.

Členstvo

 

Členom BSTZ môžu byť osoby :

a/ fyzické

b/ právnické

Členstvo v BSTZ je dobrovoľné, členom sa môže stať každý občan bez rozdielu politickej príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku.

Členstvo v  BSTZ schvaľuje Výkonný výbor BSTZ na základe písomnej prihlášky. Členstvo je podmienené zaplatením členského príspevku.

Členstvo v BSTZ môže byť zrušené z týchto dôvodov :

a/ vystúpením člena

b/ vyškrtnutím pre neplnenie si členských povinností

c/ vylúčením pre porušenie stanov združenia

d/ úmrtím člena, alebo zánikom právnickej osoby

e/ zánikom združenia

Pri zániku členstva sú obe strany povinné majetkovo sa navzájom vysporiadať

 

Člen BSTZ má právo :

a/ zúčastňovať sa členských schôdzí a konferencií

b/ dávať podnety, návrhy, pripomienky a požadovať na ne odpoveď do 30 dní

c/ má aktívne a pasívne volebné právo v prípade, že v čase hlasovania dovŕšil 18. rok veku

 

Člen BSTZ má povinnosť

a/ dodržiavať stanovy BSTZ a iné poriadky schválené orgánmi združenia

b/ podieľať sa na činnosti združenia

c/ chrániť a starať sa o zverený majetok združenia

d/ riadne a včas platiť členské poplatky a iné schválené príspevky

 

Čl. V.

Orgány BSTZ

 

Orgány BSTZ tvoria :

a/ konferencia

b/ zhromaždenie delegátov

c/ výkonný výbor ako jeho kolektívny správca

d/ revízna komisia

V prípade potreby sa konferencia môže uzniesť i na zriadení ďalších orgánov a organizačných zložiek

 

Všetky funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Člen orgánu má nárok na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone funkcie vznikli.

 

Čl. VI.

Konferencia

Najvyšším orgánom BSTZ je konferencia. Konferencia sa schádza raz za 4 roky a zvoláva ju Výkonný výbor BSTZ. Ak to vyžadujú záujmy BSTZ a v prípadoch ustanovených zákonom, možno zvolať mimoriadnu konferenciu. Mimoriadnu konferenciu zvolá výkonný výbor BSTZ :

a/ ak sa na tom uznesie predchádzajúca konferencia

b/ ak o to požiada najmenej 30% členov s volebným právom

c/ ak je v období medzi dvoma riadnymi konferenciami nevyhnutné prijať rozhodnutie, ktoré prináleží do právomoci konferencie

Konferencia prerokúva všetky zásadné otázky činnosti BSTZ a to:

a/ schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

b/ volí výkonný výbor a revíznu komisiu združenia

c/ volí predsedu výkonného výboru

d/ rozhoduje o zrušení členstva vyškrtnutím resp. vylúčením

e/ má právo rozhodnúť o zmene, alebo zrušení rozhodnutí výkonného výboru

 

Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov. Uznesenie konferencie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. V prípade rovnosti hlasov je prijatý ten návrh, za ktorý hlasuje predsedajúci konferencie. V takomto prípade sa predsedajúci nemôže zdržať hlasovania.

Čl. VII.

Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov zvoláva výkonný výbor, zasadá raz do roka, spravidla na začiatku športového roka (mesiac august – september) a pozostáva zo zástupcov právnických osôb, zástupcov kolektívnych členov a jednotlivých členov BSTZ. Spôsob delegovania na zhromaždenie delegátov upravuje rokovací poriadok, ktorý je spoločný pre rokovanie konferencie aj zhromaždenia delegátov.

Zhromaždenie delegátov prerokúva a schvaľuje nasledovné :

a/prerokúva správu výkonného výboru o činnosti a hospodárení

b/ prerokúva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie

c/ schvaľuje rozpis súťaže na nasledovný športový rok

Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov. Uznesenie zhromaždenia delegátov je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. V prípade rovnosti hlasov je prijatý ten návrh, za ktorý hlasuje predsedajúci zhromaždenia delegátov. V takomto prípade sa predsedajúci nemôže zdržať hlasovania.

 

Čl. VIII.

Výkonný výbor

Medzi konferenciami zabezpečuje činnosti BSTZ výkonný výbor

Výkonný výbor je oprávnený rozhodovať o všetkých veciach, pokiaľ nie sú vyhradené konferencii

Výkonný výbor je oprávnený konať v mene BSTZ

Výkonný výbor sa skladá najmenej z troch členov :

a/ predseda

b/ podpredseda

c/ ekonóm

Konferencia môže zvoliť aj ďalších členov výkonného výboru.

Výkonný výbor:

a/ presadzuje záujmy združenia, zabezpečuje styk so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami v oblasti vytvárania podmienok pre činnosť BSTZ

b/ v zmysle platných právnych predpisov vedie kompletné účtovníctvo

c/ zabezpečuje hospodárenie, správu a prevádzku majetku BSTZ

d/ realizuje všetky majetko-právne, obchodné a finančné záležitosti

e/ predkladá na schválenie konferencii resp. zhromaždeniu delegátov:

plán činnosti združenia

rozpočet združenia

správu o činnosti a hospodárení združenia za uplynulé obdobie

návrhy na zrušenie členstva v združení

f/ plní a zabezpečuje ďalšie úlohy združenia v súlade s platnými právnymi predpismi

g/ vypracúva a schvaľuje organizačný poriadok a zásady hospodárenia združenia

h/ vypracúva a schvaľuje rokovací poriadok združenia

 

Menom združenia navonok i v právnych otázkach je oprávnený konať predseda združenia. Štatutárnym zástupcom je predseda, podpredseda a ekonóm združenia, ktorí konajú samostatne.

Funkčné obdobie výkonného výboru je štyri roky. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. Povinnosť zvolať výkonný výbor má predseda.

Zo schôdzí výkonného výboru sa vyhotovujú zápisnice, ktoré združenie uchováva po dobu najmenej tri roky.

Čl. IX

Revízna komisia

Vykonáva revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom, dozornú činnosť v dodržiavaní stanov a smerníc združenia a rieši sťažnosti

Revízna komisia je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti združenia

Má minimálne dvoch členov. Určený člen revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na schôdzach výkonného výboru s poradným hlasom.

 

 

Čl. X

Hospodárenie a majetok združenia

 

Zdrojmi majetku sú:

a/ príjmy z členských príspevkov a poplatkov

b/ príspevky a dary od fyzických a právnických osôb

c/ dary, dedičstvo a iné

Majetkom združenia je nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie činnosti združenia

Spôsob tvorby a použitia finančných prostriedkov sa riadi zásadami hospodárenia združenia

Majetok združenia nemožno založiť, ani ho použiť na zabezpečenie záväzkov iných osôb

Čl. XI

Zánik združenia

Združenie zaniká:

Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne konferencia, pričom za takéto rozhodnutie musí hlasovať nadpolovičná väčšina členov združenia.

Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, za ktoré zodpovedá výkonný výbor

ĆL. XII.

Záverečné ustanovenia

 

Veci neupravené týmito stanovami sa riadia zákonom č. 83/1990 Zb. v znení jeho neskorších doplnkov a dodatkov a všeobecne platnými predpismi.

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na príslušnom orgáne štátnej správy.

 

 

Registrácia : 09. 01. 2009

Číslo spisu : VVS/1-900/90-33202