Organizačný poriadok

schválené 28.3.2009

Organizačný poriadok občianskeho združenia Bratislavský stolnotenisový zväz (ďalej len BSTZ)

1. Úvod

V zmysle platných stanov je najvyšším orgánom OZ konferencia BSTZ. Riadiacim orgánom OZ je výkonný výbor a kontrolným orgánom OZ je revízna komisia.
Vzhľadom na potreby efektívneho riadenia OZ a plnenia jeho hlavného a jediného poslania - zabezpečovať vhodné podmienky pre športovú činnosť detí, mládeže a dospelých v stolnom tenise, výkonný výbor vydáva tento organizačný poriadok. V zmysle stanov môže byť členom fyzická alebo právnická osoba. Keďže prvoradým poslaním BSTZ je organizácia športovej činnosti, najmä jednotlivých súťaží, kolektívnym členom môže byť akýkoľvek športový klub, oddiel, družstvo alebo akékoľvek iné zoskupenie hráčov, ktoré chce prihlásiť do súťaží organizovaných BSTZ družstvo alebo jednotlivcov. Za žiadosť o vstup takéhoto subjektu do OZ BSTZ sa považuje buď písomná prihláška za člena BSTZ, alebo prihláška aspoň jedného družstva do súťaží BSTZ. V takom prípade sa štartovné za jednotlivé družstvá považuje za zaplatenie členského a členmi BSTZ sa tak automaticky stávajú všetci hráči, ktorí sú uvedení na súpiskách družstiev a jednotlivcov, ak tieto súpisky boli riadne schválené ŠTK. Takéto členstvo je dočasné a trvá jeden rok. Ak subjekt v nasledovnom hracom ročníku neprihlási ani jedno družstvo alebo jednotlivca do súťaží BSTZ, alebo nepodá platnú prihlášku za člena BSTZ, jeho členstvo automaticky zaniká z titulu neplatenia členských príspevkov.   

2. Organizačný poriadok BSTZ a vzájomné vzťahy jeho zložiek a orgánov

Organizačná štruktúra BSTZ a ich vzájomné prepojenie je zrejmé nasledovnej schémy:

 

 

Organizačný poriadok rieši práva a povinnosti jednotlivých orgánov, členov a zložiek BSTZ v oblasti športovej činnosti a nenahrádza práva a povinnosti vyplývajúce zo stanov.

 

3. Práva a povinnosti

Práva a povinnosti konferencie, zhromaždenia delegátov, výkonného výboru a revíznej komisie sú upravené stanovami BSTZ. Práva a povinnosti členov upravujú stanovy. BSTZ je povinný vytvárať čo najlepšie ekonomické, technické a organizačné podmienky pre športovú činnosť a je to jeho jediným poslaním. Má právo prijímať koncepčné rozhodnutia, právo uzatvárať zmluvy. V oblasti organizácie športovej činnosti majú jednotlivé zložky BSTZ nasledovné práva a povinnosti.

3.1. Výkonný výbor a predseda výkonného výboru

Práva a povinnosti výkonného výboru v oblasti športovej činnosti sú:

1. Výkonný výbor vypracováva a schvaľuje zásady činnosti BSTZ.

2. Predseda výkonného výboru koná navonok smerom k SSTZ a jeho zložkám.

3. Výkonný výbor plní zároveň funkciu disciplinárnej komisie. Ktorýkoľvek člen výkonného výboru má právo požiadať výkonný výbor o riešenie disciplinárneho priestupku ktoréhokoľvek člena (hráča) BSTZ alebo právnickej osoby – člena resp. kolektívneho člena BSTZ .

4. Výkonný výbor vymenováva predsedu a členov ŠTK (športovo – technickej komisie).

5. Výkonný výbor je zodpovedný za dodržiavanie platnej legislatívy.

6. Výkonný výbor prijíma nových členov BSTZ.

7. Výkonný výbor na návrh ŠTK prerokováva a schvaľuje úpravy súťažného poriadku pre súťaže organizované v rámci pôsobnosti BSTZ.

8. Výkonný výbor schvaľuje pre každú sezónu výšku členského resp. výšku štartovného pre jedno družstvo.

9. Výkonný výbor schvaľuje plán súťaží detí a mládeže pre daný súťažný ročník, schvaľuje nomináciu do regionálnych a celoslovenských súťaží detí, mládeže a dospelých, najmä na MSR na základe pravidiel pre tieto súťaže.

3.2. Športovo – technická komisia - ŠTK

ŠTK má predsedu a ďalších minimálne dvoch členov. Predseda ŠTK je zároveň riadiaci súťaží v rámci BSTZ. Predseda ŠTK je zároveň členom výkonného výboru, ostatní členovia ŠTK môžu, ale aj nemusia byť členmi výkonného výboru alebo revíznej komisie. Náplň činnosti ŠTK je nasledovná:

 1. Vypracováva a schvaľuje súťažný poriadok pre každý súťažný ročník
 2. Vypracováva a schvaľuje zásady a pravidlá organizácie súťaží pre každý súťažný ročník a prekladá výkonnému výboru na prerokovanie a schválenie úpravy súťažného poriadku pre súťaže v rámci pôsobnosti BSTZ. schválené 28.3.2009
 3. Vykonáva rozpis súťaží družstiev pre každý súťažný ročník
 4. Riadi súťaž družstiev, zaznamenáva výsledky stretnutí a zápasov, vyhodnocuje úspešnosť jednotlivcov a na konci súťažného ročníka zostavuje a schvaľuje rebríček jednotlivcov ako základ pre tvorbu súpisiek družstiev v ďalšom súťažnom ročníku.
 5. Rieši protesty a námietky v zmysle súťažného poriadku. Rozhodnutie ŠTK je v týchto prípadoch konečné a nedá sa voči nemu odvolať.
 6. Povoľuje a potvrdzuje prestupy a hosťovanie hráčov v rámci BSTZ
 7. Schvaľuje súpisky jednotlivých súťažných družstiev
 8. ŠTK má právo odmietnuť zaradiť družstvo alebo družstvá klubu do súťaží, avšak takéto rozhodnutie musí odôvodniť. Postihnuté družstvo sa môže proti takémuto rozhodnutie písomne odvolať na výkonný výbor. Rozhodnutie výkonného výboru je potom konečné.
 9. ŠTK riadi súťaže detí a mládeže v rámci pôsobnosti BSTZ, najmä majstrovstvá kraja v jednotlivých katergóriách
 10. ŠTK schvaľuje spôsobilosť hracích miestností pre súťažr riadené BSTZ pre daný súťažný ročník

3.3. Členovia – právnické osoby a kolektívny členovia bez právnej subjektivity

Členovia – právnické osoby a kolektívny členovia bez právnej subjektivity, pokiaľ neprihlasujú do súťaže svojich členov, majú práva a povinnosti vyplývajúce len zo stanov BSTZ. Členovia – právnické osoby a kolektívny členovia bez právnej subjektivity, ktoré prihlásili do súťaží BSTZ aspoň jedno družstvo alebo jednotlivca majú okrem toho nasledovné práva a povinnosti:

 1. Sú povinní včas a podľa pokynov ŠTK podať prihlášku do súťaží a zabezpečiť potrebné náležitosti. V opačnom prípade sú povinní znášať stanovené sankcie
 2. Sú povinní riadiť sa súťažným poriadkom platným pre daný súťažný ročník
 3. Majú právo podávať návrhy na zmeny súťažného poriadku a úpravy pravidiel týkajúcich sa riadenia súťaží BSTZ

3.4. Jednotliví členovia súťažných družstiev a jednotlivci - súťažiaci

Jednotliví členovia súťažných družstiev okrem toho, že si plnia svoje povinnosti voči svojim vlastným materským organizáciám, sú povinní dodržiavať aj pravidlá a predpisy BSTZ týkajúce sa riadenia súťaží, a to najmä:

 • dodržiavať súťažný poriadok SSTZ a jeho úpravy schválené BSTZ
 • dodržiavať disciplinárny poriadok SSTZ resp. jeho úpravy schválené BSTZ
 • v súťažných zápasoch a stretnutiach dôsledne dodržiavať platné pravidlá stolného tenisu