Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia občianskeho združenia Bratislavský stolnotenisový zväz (ďalej len BSTZ)

Výkonný výbor OZ BSTZ je zodpovedný za vedenie riadneho účtovníctva. Tieto zásady hospodárenia upravujú právomoci nakladania s finančným a hmotným majetkom OZ nasledovne:

 1. Výkonný výbor každoročne vypracováva finančný plán BSTZ, ktorý vychádza z plánu činnosti. Oba tieto plánu sú predkladané na rokovanie zhromaždenia delegátov BSTZ.
 2. Výkonný výbor je povinný dodržiavať finančný plán tak, ako bol schválený s nasledovnými výnimkami a pravidlami:
  - môže použiť finančné prostriedky na nepredvídané výdavky do výšky, ktorú na tento účel schválilo v rámci finančného plánu zhromaždenie delegátov.
  - finančné prostriedky združenia môžu byť vynakladané len v súlade s plnením cieľov združenia a v zmysel plánu činnosti pre zabezpečenie jeho plnenia
  - finančné prostriedky nesmú byť predmetom pôžičky tretej osobe ani ak je členom BSTZ
  - majetok BSTZ nesmie byť odpredávaný bez súhlasu konferencie
  - majetok BSTZ nesmie byť predmetom záložného práva ani v prospech tretej osoby ani v prospech vlastný
  - pokiaľ boli získané do BSTZ finančné prostriedky na základe sponzorskej alebo inej zmluvy, kde poskytovateľ presne určil, za akým účelom majú byť prostriedky použité, výkonný výbor je povinný tento účel použitia naplniť a ani konferencia nie je oprávnená tento účel zmeniť. Výnimkou je len prípad, že účel použitia by viedol k porušeniu zákonov SR, alebo proti záujmom združenia alebo by odporoval cieľom združenia. V takom prípade je výkonný výbor povinný zabezpečiť legálne vrátenie finančných prostriedkov poskytovateľovi
 3. Zdrojmi príjmov BSTZ sú predovšetkým členské príspevky a štartovné za jednotlivé družstva pre ligové súťaže. Okrem toho pre zabezpečenie činnosti detí bude OZ vyvíjať činnosť pre získanie darcov 2% z daní fyzických a právnických osôb v zmysle platnej legislatívy. Ďalej zdrojmi financií a majetku BSTZ môžu finančné a vecné dary fyzických a právnických osôb, účelovo viazané finančné prostriedky a sponzorské dary.