Zásady činnosti

schválené 28.3.2009

Zásady činnosti občianskeho združenia Bratislavský stolnotenisový zväz (ďalej len BSTZ)

Hlavným a cieľom OZ BSTZ je zabezpečovanie športovej činnosti v oblasti stolného tenisu detí, mládeže a dospelých na území Bratislavského kraja. Tomuto cieľu je podriadená aj činnosť BSTZ, ktorá sa riadi nasledovnými zásadami:

 1. Činnosť BSTZ smeruje najmä k vytvoreniu čo najlepších podmienok pre šport detí, mládeže a dospelých v oblasti stolného tenisu
 2. BSTZ rešpektuje rozhodnutia SSTZ a uznáva SSTZ ako svoj riadiaci športový orgán.
 3. BSTZ organizuje súťaže detí, mládeže a dospelých a to najmä:
  1. ligové súťaže dospelých spadajúce do pôsobnosti krajského zväzu v zmysle súťažného poriadku SSTZ
  2. ligové a iné súťaže detí a mládeže spadajúce do pôsobnosti krajského zväzu
  3. organizuje majstrovstvá kraja detí, mládeže a dospelých vo všetkých kategóriách a súťažných disciplínach
  4. napomáha pri organizácii stolnotenisových podujatí pre neregistrovaných hráčov (rekreačný stolný tenis, školské, firemné a iné podujatia)
 1. Organizuje vzdelávanie trénerov a rozhodcov
 2. Vytvára podmienky pre rozvoj športu detí a mládeže a to najmä v súčinnosti so SSTZ a kluby, ktoré s deťmi a mládežou pracujú
 3. Spolupodieľa sa na organizácii podujatí SSTZ, ktoré sa konajú na území Bratislavského kraja
 4. Aktívne sa zapája do činnosti SSTZ najmä prostredníctvom delegovania zástupcov BSTZ na konferencie SSTZ.
 5. Zabezpečuje súčinnosť so SSTZ najmä pri súťažiach detí a mládeže a takisto dospelých a to najmä pri postupe resp. zostupe medzi krajskými a celoslovenskými ligovými súťažami