Aktuality

Výzva na predkladanie návrhov na Najlepšieho športovca Bratislavy

Magistrát hl. mesta Bratislava vyzýva športové kluby na predkladanie návrhov pre vyhlásenie Najlepšieho športovca Bratislavy. V prípade, že sa táto výzva netýka priamo Vás, prosíme o spoluprácu. Prepošlite prosím tento mail príslušným zväzom, klubom, trénerom.

Vo finále (uskutoční sa 20. decembra 2019 v Primaciálnom paláci) sa bude vyhlasovať najlepší športovec v týchto kategóriách:

 1. SENIORI
 2. JUNIORI (do 19 r. vrátane)
 3. ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV
 4. ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ ŠPORTOVCI
 5. TALENT (do 14 r. vrátane)
 6. CENA PRIMÁTORA

Hlasovanie verejnosti sa uskutoční na web stránke hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk

 

Kritériá nahlasovania športovcov:

o   športovec, ktorý preteká za bratislavský klub, alebo za klub v pôsobnosti Bratislavského  kraja

o    športovec, ktorý nepreteká za bratislavský klub, alebo klub v BSK, ale má trvalé bydlisko v Bratislave

 

Navrhovateľ na zaradenie športovca do ankety zašle mailom nasledovné údaje:

 • Svoje meno, priezvisko, telefonický a mailový kontakt (pre prípadné dopytovanie sa ďalších informácií)
 • Športovcovo menopriezviskorok narodenia (ak sa jedná o kategóriu talent roka a kategóriu junior), adresa trvalého bydliskamailový a telefonický kontakt
 • kategória na ocenenie: senior, junior, talent roka, kolektív, TPŠ, cena primátora
 • šport v ktorom preteká/súťaží a najvyššie dosiahnuté úspechy a výkony v roku 2019
 • názov športového klubu za ktorý preteká
 • športový zväzmeno a priezvisko zodpovednej osobymailový a telefonický kontakt
 • meno, priezvisko a kontakt trénera
 • vyplnené a podpísané tlačivo ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR), všetkými vyššie spomenutými osobami zvlášť (za neplnoletého športovca vypĺňa zákonný zástupca)
 • nepovinné (ale dôležité): zaslať mailom fotografie z jeho športovej činnosti

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Matej Lehuta, magistrát hl.m.SR Bratislavy, tel.: 02-59356543, mobil: 0901790471, alebo

PaedDr. Marián Valovič, magistrát hl.m.SR Bratislavy, tel.: 02-59356100,  mobil: 0908753566
Návrhy zasielať obratom na mailové adresy: valovic@bratislava.sk a matej.lehuta@bratislava.sk

 

Pre obmedzený počet miest v sále budú pozvaní účastníci kontaktovaní.

 

Jednotlivé nominácie budú zverejnené na stránke www.bratislava.sk